we're hiring! check out our jobs!

algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van The Working Group bv
Maatschappelijke zetel
The Working Group bv
generaal de wittelaan 15
2800 Mechelen
België
BTW: BE 0739.868.587
T: +32 15 499 503

Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur en 13:00 tot 17:00 uur
E-mailadres: sales@printworks.be
 
Banknaam: KBC
IBAN Code: BE40 7390 1958 0863
Swift / BIC Code: KREDBEBB

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden door The Working Group en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. 

Op de Algemene Voorwaarden van The Working Group is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product (indien niet bedrukt) of het sluiten van de dienstenovereenkomst. Zakelijke klanten met btw nummer niet, deze gaan akkoord met bevestiging van de voorwaarden.

Aankoop en Betaling
De overeenkomst tussen The Working Group en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door The Working Group gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan, onder voorbehoud van het recht van de verkoop af te zien zoals hoger bepaald. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. The Working Group behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen, zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. The Working Group bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht. Betaling van producten gekocht bij The Working Group geschiedt uitsluitend vooraf via de andere voorgestelde betaalmiddelen. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling. In geval van niet tijdige betaling is The Working Group bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen. 

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden
De door The Working Group opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De opgegeven leveringstermijn is steeds vermeld in werkdagen. Weekend- en feestdagen tellen niet mee. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien een product besteld dat niet op stock is, dan zal dit meegedeeld worden via e-mail na de aankoop.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
De levering is afhankelijk van het aangekochte product. De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven. De leverings- of verzendkosten worden betaald door de klant, tenzij het anders vermeld staat. Productinformatie, algemene informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. The Working Group is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens. The Working Group doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal The Working Group u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen. De producten aangeboden door The Working Group voldoen aan de wettelijke normen.
Het is mogelijk dat The Working Group op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. The Working Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan. Bedenktijd en retourneren voor alle producten gekocht bij The Working Group, heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 6 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Indien het product geproduceerd is kan het niet geannuleerd worden.
Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst te retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender. The Working Group betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen die volgen op de herroeping terug.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten. Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende: Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht van 14 werkdagen. Wanneer een product zichtbaar in gebruik genomen is of op andere wijze is beschadigd, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling. Voor het retourneren van de goederen, gelieve via e-mail (sales@printworks.be) of telefonisch (+32 15 499 503) contact met ons op te nemen. Hier zal u dan de nodige informatie krijgen voor het retourneren van de producten. 

Wanneer heeft u een order geplaatst? Er is sprake van een geplaatste order indien u via de webshop of per email uw order plaatst. Op het moment dat wij uw order binnen hebben wordt uw order in behandeling genomen. U kan altijd uw order annuleren: Voor het annuleren van uw order,  kan U telefoneren naar +32 15 499 503 of mailen naar sales@printworks.be. 
U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
- Werden de juiste goederen geleverd?
- Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken 
- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik? 

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan The Working Group te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan The Working Group. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van The Working Group. 

Garantiebepalingen: The Working Group volgt de officiële garantie richtlijnen van haar leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel. Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van The Working Group, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen. 
Overmacht:  Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop The Working Group geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Working Group niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van The Working Group opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door The Working Group niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

Prijzen
Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's.
De verzendingskosten worden apart vermeld, voordat u definitief afrekent. Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen. De klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The Working Group of rechthoudende derden.  

Vragen en klachten
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. The Working Group behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen. 
Geschillen: Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van The Working Group, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Mechelen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 
Beperking van aansprakelijkheid: De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

The Working Group levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal The Working Group de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. 
The Working Group kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, zonder aankondiging of kennisgeving, aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. The Working Group geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

The Working Group kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
The Working Group verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

1. Koop overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van een order, ter bevestiging sturen we de klant een email met daarin alle order/adres gegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. Wij zijn niet verantwoordelijk bij fouten van de invoer.

2. Prijzen
De door ons genoemde prijzen zijn in euro's,  exclusief 21% BTW, taksen, exclusief verzendingskosten.

3. Betalingswijze
De geplaatste orders dienen via online betalingsmethode of op factuur voldaan te worden. 
4. Verzendingswijze en kosten
Verzendingen gebeuren met onze verzendpartners ofwel worden de goederen door u zelf afgehaald.
De kosten worden uitdrukkelijk meegedeeld bij de orderbevestiging.

5. Leveringstermijn.

Wij leveren de meeste artikelen volgens de afgesproken leveringstermijn en betalingsvoorwaarden.